Imunoplex
Tinkture
Pitajte Lektora
Znakovi Pored Puta
Jeknic.rs
Porodicni Kutak
Biljna Ishrana
Imamo 20 gostiju na mreži
Home Clanci Clanci - Deca i porodica Koji su uzročnici doveli do raspadanja patrijahalne i nastanka savremene porodice? (1.)
Koji su uzročnici doveli do raspadanja patrijahalne i nastanka savremene porodice? (1.)
Koji su uzročnici doveli do raspadanja patrijahalne i nastanka savremene porodice? (1.) Savremena porodica radjala se postepeno u procesu nastanka kapitalistickog društva i industrijske revolucije i formirala se pod uticajem industrijalizacije, urbanizacije i opšteg tehnickog progresa. Njen nastanak vezan je za formiranje radnicke klase i sloja tehnicke i humanisticke inteligencije. Zato je i oznacavaju kao radnicko-službenicku porodicu. Ona je, takodje, rezultat velike urbanizacije i nestajanju seoskih naselja (industrijska porodica).
Ona je nastala u krilu patrijahalne porodice paralelno sa postepenom novom polarizacijom gradanskog drustva i formiranjem nove klasne strukture. Stoga je tempo njenog formiranja srazmeran dinamici industrijalizacije i uvecanju radnicko-službenickih slojeva u gradanskom društvu. Lako se može uociti da ona ne predstavlja samo cistu radnicku porodicu, vec i druge prelazne oblike porodice (službenicku, mešovitu-polutansku i dr.).

Putevi i oblici transformacije patrijahalne u savremenu porodicu nisu bili, a i danas nisu svuda istovetni. Oni su uslovljani nizom posebnih istorijskih, socijalnih, kulturnih, verskih i drugih faktora.

Tako, Rene Kening, nemacki sociolog, na primer, zastupa tezu da mnoge zemlje, narucito u Severnoj Africi, na Bliskom i Dalekom istoku u Aziji (posebno arapsko-muslimanske)prolaze kroz nekoliko faza razvoja od patrijahalne ka demokratskoj porodici. One prema Keningu, prolaze kroz tri faze patrijarhalizma:
1) stabilnu fazu, u kojoj je ocinska vlast, iako formalno velika, u praksi ogranicena na razumnu meru,
2) patrijarhalizam u snažnoj transformaciji, koja nastaje usled naglih i veoma brzih promena, ovde dolazi do oštrih sukoba izmedju muža i žene, kao i oca i dece, ocinska i muževljeva vlast jaca kao protivteža spoljnim promenama, otac cak postaje despot, tiranin, jer vlast koju je imao u prvom periodu nije morao da potvrduje, pošto je ceo sistem harmonicno funkcionisao, dok u izmenjenim uslovima on to mora da cini,
3) u trecoj etapi dolazi do ponovnog prilagodavanja patrijarhalizma uslovima modernog društva, to je tip modifikovanog patrijarhalizma, koji je blizak supružanskoj porodici i koji u mnogo cemu na nju lici. Zbog toga Kening smatra da ne treba verovati da ce patrijahalna porodica išceznuti u savremenom društvu, vec da ce se samo adaptirati novim ekonomskim, socijalnim i politickim uslovima i da ce predstavljati prelazni tip izmedju prva dva oblika patrijarhalizma i supružanske (demokratske, savremene) porodice.

Americki sociolog V.F.Ogbarn smatra da postoji pet uzrocnika koji opredeljuju preobražaj porodice. Prvi se odnosi na velicinu i znacaj društvene sredine u kojoj porodica živi. Ako, na primer, takva sredina ne broji više od 100 stanovnika, porodica mora izvršavati mnogo vece zadatke nego porodica u gradu koji broji više od 1,000.000 stanovnika i u kome postoje mnogobrojne organizacije i službe za pomoc porodici. Drugi cinilac je ekonomska produkcija. Ako se, na primer, proizvodnja obavlja u okviru porodice, ova predstavlja snažnu društvenu instituciju. Treci cinilac odnosi se na tehnicke izmene. Pronalasci menjaju dimenzije društva i porodice i strukturu ekonomskih procesa. Oni takodje uticu na promenu nacina porodicnog života, kao što je slucaj sa elektricnom strujom i automobilom. Zatim dolazi cetvrti cinilac, koji se zove društvena kontrola. Pošto se u okviru porodice obavljaju polna funkcija i funkcija podizanja dece, obe ove pojave imaju veliki znacaj za društvo, a pošto su tesno vezane za moral, društvo ih nadgleda i sankcioniše. Peti cinilac predstavlja nejednaka brzina promena. Prvo dolazi, po pravilu, do tehnoloških i ekonomskih inovacija, dok se moralne, pravne i ideološke inovacije dešavaju kasnije. Ovih pet faktora, prema Ogbarnu, uticali su da porodica u modernoj epohi na Zapadu, narucito u velikim gradovima, u velikoj meri izgubi sledece funkcije: zaštitnu, proizvodacko-ekonomsku funkciju, verska ovlašcenja, znacajan deo rekreativne aktivnosti, otprilike polovinu vaspitne funkcije nad decom, porodicni statut. Porodica je ostala i dalje emotivna, osecajna funkcija.

Prema tome, Ogbarn u ovom samostalnom i drugim radovima zajedno sa Nimkofom smatra da postoji direktna veza izmedju porodicnih promena i osnovnih tendecija procesa industrijalizacije, koji se manifestuje pre svega u tehnickom razvitku i razvitku naucnih dostignuca, kao i u prarlelnom procesu ekonomskih inovacija i preobražaja koji pomeraju ekonomsku produkciju iz okvira porodice na institucije van nje: preduzeca, fabrike itd.Naprotiv, moralne, pravne i ideološke inovacije tek kasnije nastupaju.

 
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Najnovije Vesti

Popularne Teme

Dobrodosli na Eden.rs

 

Copyright © 2010 Eden. All Rights Reserved.
Design: Minerva Plus!.